ตรวจสอบสิทธิ์

มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน
(มาตรการที่ 18 เฟส 4)


*การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตาม "มาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน (มาตรการที่ 18 เฟส 4)" อาจส่งผลต่อประวัติการกู้และกระทบต่อการขอเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หรือไถ่ถอนจำนองไปสถาบันการเงินอื่นในอนาคต*

**กรุณาเตรียมเอกสารการได้รับผลกระทบต่ออาชีพ/รายได้ ประกอบการยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาความช่วยเหลือฯ โดยเป็นรูปภาพ (.jpg) ขนาดไม่เกิน 2Mb เช่น หลักฐานรายได้ หรือหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด/นายจ้าง ว่าถูกลดวัน/เวลา/เงินเดือน/ค่าจ้าง หรือเลิกจ้าง หรือภาพถ่ายกิจการ เป็นต้น**